Tietosuojaseloste

Tietoon perustuva suostumus -lomake

Tämä tietoon perustuva suostumus –lomake selittää tietojen keruun tavoitteen, miten henkilötietojasi käsitellään ja siihen liittyvät oikeutesi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TAVOITE
MoTiV-tutkimushankkeen päätavoitteen saavuttamiseksi hankekonsortion pitää kerätä matkoista tietoja analysoidakseen matka-ajan arvoa yksilön kannalta. Tämä on laajempi kuin taloudellisen arvo (ajan ja rahan säästö), sillä liikkumispäätöksiin vaikuttaa muita tärkeitä tekijöitä (mm. tarkoitusperät, mieltymykset ja käytöspiirteet jotka liittyvät laajempaan käsitykseen yksilöllisestä hyvinvoinnista).

KERÄTTÄVÄN TIEDON LUONNE
Kerättävä tieto kattaa liikkumiseen, toimintaan ja käyttäytymiseen liittyvän tiedon. Tiedot, joita kysytään käyttäjältä aluksi käyttäjäprofiilia luotaessa:

 • Sosiodemografinen tieto;
 • Suhtautuminen matkoihin ja mieltymykset;
 • Sähköpostiyhteystiedot.

Liikkumistiedot, joita kerätään automaattisesti (ja joita käyttäjä voi korjata ja vahvistaa):

 • Maantieteellinen tieto (esim. käyttäjän sijainti, reittien seuranta);
 • Matka-aika ja -etäisyys;
 • Matkustustapa.

Toimintaan liittyvät tiedot, joita kysytään käyttäjältä:

 • Matkan tavoite;
 • Reittioppaan haut;
 • Matkan kokemustiedot (esim. tunnelma ja ajan arvokäsitys);
 • Toiminnat, joita tehdään matkattaessa, mukaanlukien siirtymissä;
 • Käyttäjän tyytyväisyys liikkumispalveluihin ja infrastruktuuriin.

TIETOJESI KÄSITTELY JA SÄILYTYS
Tietosi säilytetään salatussa muodossa tietokannassa, jota hallinnoi hankekumppani INESC ID Portugalissa (EU-jäsenmaa). Vain MoTiV-tutkimusryhmällä on pääsy tähän tietoon. Hankkeen osallistujista pääsy tietoon on vain niillä, joille se on täysin välttämätöntä. Kaikki muut hankkeeseen osallistuvat työntekijät pääsevät käsiksi vain pseudonyymiin tietoon (tietoon, josta ei voi tunnistaa käyttäjää). Tietojen käsittelyn jälkeen hankkeen loppuessa huhtikuussa 2020 henkilökohtaiset tietosi anonymisoidaan ja vain tiedot, joiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa käyttäjiä, julkaistaan avoimena liikkumis- ja käyttäytymistietokantana. Anonymisoitu tieto säilyy hankkeen jälkeen, sillä siitä tulee osa avointa tietokantaa, julkaisuja ja muita tiedon levittämistoimia.

Tietojasi ei lähetetä tai luovuteta kolmansille osapuolille. Tietojen säilyttämisen ainoa tarkoitus on tutkimus. Tietojasi ei lähetetä EU:n ulkopuolisiin maihin (pois lukien Sveitsi, joka osallistuu EU:n Horizon 2020 tutkimustoimintaan ja suojaa henkilötietoja Euroopan komission päätösten mukaisesti).

OIKEUTESI
Osallistuminen tietojen keruuseen on aina vapaaehtoista. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ja osallistumisesi milloin tahansa tietosuoja-asetuksen artiklan 6(1) ja artiklan 9(2) mukaisesti ilman seuraamuksia. Osallistumisen voi peruuttaa lähettämällä sähköpostipyyntö INESC ID:n Etiikka- ja tietosuojavastaavalle, ja kopiona kansalliselle Etiikka- ja tietosuojavastaavalle. Tässä tapauksessa kerättyä tietoa ei käytetä MoTiV-hankkeessa ja se poistetaan, paitsi jos hyväksyt että henkilökohtaisia
tietojasi voidaan käyttää projektissa perusteellisen anonymisoinnin jälkeen. Tämä prosessi kuvataan MoTiV-sovelluksen tietosuojaselosteessa.

Sinulla on oikeus päästä käsiksi, korjata, poistaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä, oikeus siirtää tiedot ja oikeus vastustaa, tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaisesti. Käytännössä tämä tapahtuu lähettämällä sähköpostipyyntö INESC ID:n Etiikka- ja tietosuojavastaavalle, ja kopiona kansalliselle Etiikka- ja tietosuojavastaavalle, ja tarvittaessa tukeutuen tietosuoja-asetuksen 57(e) mukaiseen
ohjeistukseen oikeuksiesi toteuttamisesta.

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluaisit nostaa esille jonkin ongelman, ota yhteyttä kansalliseen Etiikka- ja tietosuojavastaavaan tai hankkeen Eettiseen neuvonantajaan tai Tietosuojavastaavaan. Näiden yhteystiedot löytyvät MoTiV verkkosivuilta, Woorti-sovelluksesta ja alla olevasta osiosta.

VALVONTA
MoTiV-hanke on nimittänyt hankkeelle Tietosuojavastaavan ja riippumattoman Eettisen neuvonantajan. Koska tietoja kerätään useissa Euroopan maissa, jokainen hankekumppani ja hankkeeseen kytkeytyvä kolmas osapuoli on nimennyt Etiikka- ja tietosuojavastaavan varmistaakseen oikeutesi toteutumisen ja valvoakseen ja ratkaistakseen mahdollisia eettisiä ongelmia. Kansallinen Etiikka- ja tietosuojavastaava
vastaa viipymättä kaikkiin kysymyksiisi maan virallisella kielellä tietosuoja- ja eettisistä kysymyksistä jotka liittyvät MoTiV-hankkeeseen. Yhteystiedot löytyvät Woortin tietosuojaselosteesta.

TIETOVUODOT
Tietovuodon tapahtuessa on olemassa menettelytavat, joita sovelletaan tietoturvatapahtuman arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi, mukaan lukien tapahtuman oikeuksillesi ja vapauksillesi aiheuttamien riskien arvioimiseksi. Kaikki tietoturvatapahtumat, jotka saattavat aiheuttaa suuren riskin oikeuksillesi ja
vapauksillesi, raportoidaan Tietosuojavastaavalle. Hän ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin haitallisten seurausten minimoimiseksi. Sinulle lähetetään viipymättä ilmoitus tietovuodon luonteesta, vuotaneesta tiedosta ja tehdyistä toimenpiteistä.

KÄYTTÄJIEN TIETOJEN KÄYTTÖ
Kerättyä tietoa käytetään vain MoTiV-hankkeeseen liittyviin tarkoituksiin. Tämä sisältää käsittelyn tutkimustarkoituksiin ja tutkimustiedon levittämiseksi (esim. puheet, esitelmät konferensseissa ja työpajoissa, tieteelliset julkaisut, tekniset ja poliittiset raportit). Tietojasi ei missään olosuhteissa myydä kolmansille osapuolille. Tietokantaa ei missään olosuhteissa yhdistellä tai ristiinviitata muihin tietokantoihin (esim. Facebook, Instagram).

TULOSTEN LEVITTÄMINEN
Kerättyä tietoa käytetään vain tutkimustarkoituksiin. Kaikki julkaistavatieto (mukaan lukien avoin tietokanta jatkotutkimuksia, julkaisuita ja muita levitettäviä materiaaleja varten) anonymisoidaan perusteellisesti yksilönsuojasi varmistamiseksi. Hyväksymällä tämän tietoon perustuvan suostumus –lomakkeen vakuutan, että ymmärrän ehdot ja
säännöt ja hyväksyn vapaaehtoisesti ja painostamatta osallistuvani MoTiV-hankkeen tietojen keräämiseen.

Tämä tieto kuvataan edelleen Woortin tietosuojaselosteessa.

Woorti tietosuojaseloste

MoTiV on Horizon 2020 –ohjelmaan kuuluva tutkimushanke. Sitä hallinnoi hankekumppaneiden konsortio, jossa on yksityisyrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja tutkimuslaitoksia useista Euroopan maista. Projektia koordinoi Žilinan yliopisto, jonka virallinen osoite on Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia; Yritystunnus: 00397 563 (jäljempänä "UNIZA"). Konsortion kuuluvat myös: CoReorient Oy; European Cyclists’ Federation ASBL, Belgia; Fundació Eurecat, Espanja; INESC ID – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Denvolvimento em Lisboa, Portugali; routeRANK SA, Sveitsi; TIS PT – Consultores em Transportes, Inovação e Sistemas, SA, Portugali (jäljempänä "me" tai “hallinnoija”).

Me suhtaudumme vakavasti henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseen ja noudatamme tiukasti tietosuojalainsäädännössä asetettuja säännöksiä. Seuraava seloste antaa yleisnäkymän siihen, miten varmistamme tämän suojan ja selittää mitä teitoja keräämme ja mihin tarkoituksiin, miten käsittelemme tietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on – tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikloiden 13, 14 ja 21 mukaisesti.

HANKKEEN KUVAUS

MoTiV-hankkeen, joka kestää marraskuusta 2017 huhtikuuhun 2020, päätarkoitus on vastata ajankohtaiseen tutkimusaiheeseen jossa selvitetään yksilöllisten mieltymysten, käytöspiirteiden ja elintapojen vaikutuksia liikkumiseen liittyvään ajan käyttöön. Käsitteiden tasolla hanke esittelee uuden määritelmän ja tutkimusmenetelmän matka-ajan arvon (Value of Travel Time, VTT) arvioimiseksi.

Tämän käsitteen mukainen kehys vahvistetaan Euroopan laajuisella tiedonkeruukampanjalla vähintään kymmenessä (10) Euroopan maassa, joihin osallistuu vähintään 5000 osallistujaa vähintään kahden (2) viikon ajan erilaisissa ympäristöissä (kaupunki, reuna-alue, maaseutu) käsittäen eri matkustustavat. Matkustajien liikkumiskäyttäytymistä kuvaava tieto kerätään Woorti mobiilisovelluksella. Tällainen tieto tarjoaa näkymän matka-ajan arvon muuttuvaan mielikuvaan ja kokemukseen. Woorti-sovellus tekee matkakokemuksen seuraamisesta, ymmärtämisestä ja uudelleen arvioimisesta liikkujille helppoa ja auttaa heitä hyödyntämään aikaansa parhaalla tavalla omien mieltymystensä ja elintapojensa mukaisesti.

Euroopan laajuinen käyttäytymis- ja liikkumistietokanta julkaistaan tämän alan jatkotutkimuksen stimuloimiseksi ja matkustajien tarpeiden ja mieltymysten mukaisen liikennesuunnittelun aloittamiseksi.

HENKILÖKOHTAISEN TIEDON KÄSITTELY

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi eri tarkoituksiin tietosuojalakien, varsinkin EU:n tietsouojaasetuksen ja kansallisten lakien, mukaisesti. Käsittelemme tietojasi seuraaviin tarkoituksiin vasta, kun olet antanut nimenomaisen suostumuksesi:

 • Kerätäksemme tietoja Woorti-sovelluksen avulla edellä kuvatun tutkimustarkoituksen saavuttamiseksi;
 • Järjestääksemme tiedonkeruukampanjan osana kilpailuita, arvontoja, pelejä tai vastaavia palkitsemiseen tähtääviä toimintoja käyttäjille, jotka osallistuvat tiedonkeruukampanjaan.

Käyttäjät, jotka haluavat osallistua tutkimukseen, mutta eivät näihin palkitsemiseen tähtääviin toimintoihin jotka voivat kuulua kampanjaan, voivat jättäytyä syrjään niistä Woorti-sovelluksen kautta tai sähköposti-ilmoituksella kansalliselle Etiikka- ja tietosuojavastaavalle.

Näihin tarkoituksiin käsiteltyä tietoa käytetään ainoastaan MoTiV-hankkeeseen liittyviin toimiin. Tietojasi ei missään olosuhteissa anneta tai myydä millekään kolmannelle osapuolelle paitsi käsittelijöille, jotka on valittu huolellisesti ja jotka sitoutuvat sopimusvelvoitteisiin joiden mukaan tietoja käsitellään hallinnoijan puolesta ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

KERÄTTÄVÄN TIEDON LUONNE

Haluamme, että sovellusta käyttäessäsi ymmärrät, mitä tietoja keräämme. Woorti-sovelluksella MoTiV-hanketta vaarten kerättävät tiedot kattavat liikkumiseen, toimintaan ja käyttäytymiseen liittyvän tiedon. Tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklassa 9 määritelty arkaluonteinen tieto1 sekä tuloihin liittyvä tieto ei sisälly tiedonkeruuseen, ja tässä tarkoituksessa käsiteltyä tietoa käytetään vain tutkimustarkoituksiin.

Woorti-sovellus yhdistää kaiken tietosi käyttäjätiliisi ja käyttäjänimeesi.

Kerättävä tieto kattaa liikkumiseen, toimintaan ja käyttäytymiseen liittyvän tiedon.

Tiedot, joita kysytään käyttäjältä aluksi käyttäjäprofiilia luotaessa:

 • Sosiodemografinen tieto;
 • Suhtautuminen matkoihin ja mieltymykset;
 • Sähköpostiyhteystiedot.

Liikkumistiedot, joita kerätään automaattisesti (ja joita käyttäjä voi korjata ja vahvistaa):

 • Maantieteellinen tieto (esim. käyttäjän sijainti, reittien seuranta);
 • Matka-aika ja -etäisyys;
 • Matkustustapa.

Toimintaan liittyvät tiedot, joita kysytään käyttäjältä:

 • Matkan tavoite;
 • Reittioppaan haut;
 • Matkan kokemustiedot (esim. tunnelma ja ajan arvokäsitys);
 • Toiminnat, joita tehdään matkattaessa, mukaanlukien siirtymissä;
 • Käyttäjän tyytyväisyys liikkumispalveluihin ja infrastruktuuriin.

TURVALLISUUS JA TIETOJESI SÄILYTTÄMINEN

Teemme parhaamme suojataksemme henkilökohtaisia tietojasi ja yksityisyyttäsi. Siksi tietoihin pääsy on sallittu vain tietyille hankekumppanin työntekijöille. Henkilökohtaisia tietojasi, joita käsitellään vain tarkoituksiin, joilla on merkitystä tietylle hankekumppanille (esim. kilpailu tietyssä maassa, tietyn hankekumppanin viestintä), käsittelee aina vain se hankekumppani, joka keräsi tietosi. Tietoon pääsyn rajoitukset pätevät tässäkin tapauksessa.

Tietojasi, jotka on kerätty Woorti-sovelluksella, säilytetään salatussa muodossa tietokannassa, jota hallinnoi hankekumppani INESC ID Portugalissa (EU-jäsenmaa). Vain MoTiV-tutkimusryhmällä on pääsy tähän tietoon. Hankkeen osallistujista pääsy tietoon on vain niillä, joille se on täysin välttämätöntä.

Kaikki muut hankkeeseen osallistuvat työntekijät pääsevät käsiksi vain pseudonyymiin tietoon (tietoon, josta ei voi tunnistaa käyttäjää). Tietojen käsittelyn jälkeen hankkeen loppuessa huhtikuussa 2020 henkilökohtaiset tietosi anonymisoidaan ja niiden perusteella valmistellaan ja julkaistaan avoin liikkumis- ja käyttäytymistietokanta, josta ei pysty tunnistamaan yksittäistä osallistujaa. MoTiVtietokantaa voidaan käyttää myös tieteellisten julkaisuiden, raporttien ja muita tiedon levittämistoimien tuottamisessa.

Tietojasi ei lähetetä tai luovuteta kolmansille osapuolille. Tietojen säilyttämisen ainoa tarkoitus on tutkimus. Tietojasi ei lähetetä EU:n ulkopuolisiin maihin (pois lukien Sveitsi, joka osallistuu EU:n Horizon 2020 tutkimustoimintaan ja suojaa henkilötietoja Euroopan komission päätösten mukaisesti2).

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi vain niin pitkään kuin on tarpeellista käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi. Lisäksi meihin kohdistuu erilaisia säilyttämiseen ja kirjaamiseen liittyviä velvoitteita, mukaan lukien sellaisia jotka johtuvat Euroopan Komissiosta ja Innovaatioiden ja verkostojen toimeenpanovirastosta liittyen Horizon 2020 sääntöihin ja menettelytapoihin. Nämä velvoitteet voivat olla voimassa korkeintaan 5 vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä.

HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJESI HALLINNOINTI

Voit aina seurata ja päivittää henkilökohtaisia käyttäjätietojasi (esim. käyttäjänimi, sovelluksen kieli) sovelluksen Käyttäjätiedot ja asetukset –osiosta. Jos havaitset käyttäjätiliisi liittyviä tietoja, jotka eivät ole paikkansapitäviä, täydellisiä tai päivitettyjä, sinun tulisi tehdä kaikki tarvittavat muutokset niiden korjaamiseksi. Sovellus näyttää myös yleisnäkymän matkoihisi ja niihin liittyvään kerättyyn matkakokemustietoon.

Yksityisyyden hallintaa voi tehdä myös laitetason asetuksilla: laitteessasi voi olla asetuksia, jotka määrittävät, mitä tietoa keräämme. Woorti-sovellus esimerkiksi edellyttää, että laite tunnistaa käyttäjän sijainnin. Jos lopetat sijaintitiedon tunnistamisen, Woorti-sovellus ei voi seurata liikkumistasi ja kerätä liikkumistietojasi.

Jos haluat että poistamme käyttäjätilisi, käytä ”Poista käyttäjätili” toimintoa, joka on Woortisovelluksen Käyttäjätiedot ja asetukset –osiossa tai ota meihin suoraan yhteyttä sähköpostitse. Kun saamme tällaisen pyynnön, tietojasi ei enää kerätä. Aloitamme sitten prosessin, joka on suunniteltu tietojen turvalliseksi ja täydelliseksi poistamiseksi säilytysjärjestelmistämme, ja joka toteutetaan kohtuullisessa ajassa.

OIKEUTESI

Osallistuminen tietojen keruuseen on aina vapaaehtoista. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ja osallistumisesi milloin tahansa tietosuoja-asetuksen artiklan 6(1) ja artiklan 9(2) mukaisesti ilman seuraamuksia. Osallistumisen voi peruuttaa lähettämällä sähköpostipyyntö INESC ID:n Etiikka- ja tietosuojavastaavalle, ja kopiona kansalliselle Etiikka- ja tietosuojavastaavalle. Tässä tapauksessa kerättyä tietoa ei käytetä MoTiV-hankkeessa ja se poistetaan, paitsi jos hyväksyt että henkilökohtaisia tietojasi voidaan käyttää projektissa perusteellisen anonymisoinnin jälkeen. Tämä prosessi kuvataan MoTiV-sovelluksen tietosuojaselosteessa.

Sinulla on oikeus päästä käsiksi, korjata, poistaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä, oikeus siirtää tiedot ja oikeus vastustaa, tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaisesti. Käytännössä tämä tapahtuu lähettämällä sähköpostipyyntö INESC ID:n Etiikka- ja tietosuojavastaavalle, ja kopiona kansalliselle Etiikka- ja tietosuojavastaavalle, ja tarvittaessa tukeutuen tietosuoja-asetuksen 57(e) mukaiseen ohjeistukseen oikeuksiesi toteuttamisesta.

Käyttäjillä on laillinen oikeus jättää valitus valvovalle viranomaiselle (tietosuoja-asetuksen artikla 77). Hallinnoijaa valvova viranomainen on Slovakian tasavallan tietosuojavaltuutetun toimisto, ja siihen voi ottaa yhteyttä osoitteessa Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovak Republic, tai sähköpostilla statny.dozor@pdp.gov.sk tai puhelimelle +421 (2) 32 313 220.

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluaisit nostaa esille jonkin ongelman, ota yhteyttä kansalliseen Etiikkaja tietosuojavastaavaan tai hankkeen Eettiseen neuvonantajaan tai Tietosuojavastaavaan. Näiden yhteystiedot löytyvät MoTiV verkkosivuilta ja tämän selosteen lopusta.

TIETOVUODOT

Tietovuodon tapahtuessa aloitetaan prosessi tietoturvatapahtuman arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi, mukaan lukien tapahtuman oikeuksillesi ja vapauksillesi aiheuttamien riskien arvioimiseksi. Kaikki tietoturvatapahtumat, jotka saattavat aiheuttaa suuren riskin oikeuksillesi ja vapauksillesi, raportoidaan Tietosuojavastaavalle. Hän ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin haitallisten seurausten minimoimiseksi. Sinulle lähetetään viipymättä ilmoitus tietovuodon luonteesta, vuotaneesta tiedosta ja tehdyistä toimenpiteistä.

VALVONTA

MoTiV-hanke on nimittänyt hankkeelle Tietosuojavastaavan ja riippumattoman Eettisen neuvonantajan. Koska tietoja kerätään useissa Euroopan maissa, jokainen hankekumppani ja hankkeeseen kytkeytyvä kolmas osapuoli on nimennyt Etiikka- ja tietosuojavastaavan varmistaakseen oikeutesi toteutumisen ja valvoakseen ja ratkaistakseen mahdollisia eettisiä ongelmia. Kansallinen Etiikka- ja tietosuojavastaava vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi maan virallisella kielellä tietosuoja- ja eettisistä kysymyksistä jotka liittyvät MoTiV-hankkeeseen.

 

1)Henkilökohtainen tieto, joka paljastaa rodullisen tai etnisen taustan, poliittisia mielipiteiyä, uskonnollisia tai elämänkatsomuksellisia käsityksiä, tai ammattiliiton jäsenyyden, geneettistä tietoa, biometristä tietoa luonnollisen henkilön yksilölliseksi tunnistamiseksi, terveyteen tai luonnollisen henkilön sukupuolielämään tai suuntautumiseen liittyvää tietoa.

2) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protectionpersonal-data-non-eu-countries_en