Privacybeleid

Weloverwogen toestemmingsformulier

Dit weloverwogen toestemmingsformulier licht het doel toe van de dataverzameling, hoe uw persoonlijke data zullen verwerkt worden en definiëren uw rechten.

DOEL VAN DE PERSOONLIJKE DATAVERWERKING
Om het hoofddoel van het MoTiV-project te bereiken, heeft het consortium relevante data nodig van reizigers om de kwaliteit van reistijd voor elk individu te kunnen analyseren, meer dan enkel het economische aspect (besparen van tijd en geld), in het licht van sleutelfactoren (zoals beweegredenen, voorkeuren en gedrag die gelinkt worden aan het bredere concept van algemeen individueel welzijn.

SOORT VERZAMELDE DATA
De data die zullen worden verzameld behelsen mobiliteits-gerelateerde data en activiteits- en gedragsdata. Data die input van de gebruiker zullen vergen bij het begin van de datavezameling (namelijk bij de aanmaak van het gebruikersprofiel):

 • Socio-demographische informatie,
 • Reis- attitudes en voorkeuren;
 • Email contact informatie.

Mobiliteits-gerelateerde data die automatisch wordt verzameld (kan verbeterd en gevalideerd worden door de gebruiker):

 • Geographische informatie (e.g., locatie van de gebruiker, route tracking);
 • Reistijd en afstand;
 • vervoersmodus

Activiteitsgerelateerde data die input van de gebruiker vereist:

 • Doel van de trip;
 • Vragen over reisplanning;
 • reis-ervaring (bvb. stemming, gepercipieerde kwaliteit van de reistijd);
 • Activiteiten uitgevoerd tijdens de reis, overstaplocaties inbegrepen;
 • Gebruikerstevredenheid over mohiliteitsdiensten en infrastructuur.

VERWERKING EN OPSLAG VAN UW DATA
Uw data zal worden opgeslagen in de geëncripteerde database van projectpartner INESC ID, die zich in Portugal bevindt (Europese lidstaat). Enkel het MoTiV research team zal toegang hebben tot deze data. Zelfs bij de projectpartners, zal toegang tot de data enkel worden verleend aan degenen voor wie deze toegang strikt noodzakelijk is. Al het andere personeel zal enkel de ge-anonimiseerde data kunnen zien (dat wil zeggen, zonder dat de deelnemers kunnen geïdentificeerd worden).

Na de verwerking, op het eind van het project in april 2020, zullen jouw persoonlijke data wàrden geanonimiseerd en enkel data die niet kunnen gebruikt worden om deelnemers te identificeren zullen worden gebruikt en gepubliceerd in de Open Dataset van mobiliteits/gedragsdata. Geanonimiseerde verwerkte data zouden het project kunnen overleven, omdat ze deel zullen worden van de Open Dataset en verschillede publicaties en andere verspreidingsactiviteiten.

Uw data zal niet worden verzonden of verkocht aan derden. De enige reden waarom uw data worden opgeslagen is voor onderzoek. Uw data zal niet verzonden worden naar landen buiten de Europese Unie (met uitzondering van Zwitserland dat verbonden is met het project door Horizon 2020, en dat adequate persoonlijke databescherming voorziet in regel met de EC-beslissing).

UW RECHTEN
Deelname aan de dataverzameling is altijd vrijwillig. U heeft het recht om uw toestemming en deelname op elk moment stop te zetten zoals bepaald door GDPR artikel 6(1) en Artikel 9(2) zonder enige gevolgen. Uw deelname kan worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar de INESC ID Ethics and Data Protection Manager, met de nationale Ethics and Data Protection Manager in kopie. In dat geval zullen de verzamelde data niet worden gebruikt voor MoTiV en gewist worden, tenzij u
akkoord bent dat uw persoonlijke data mogen worden gebruikt na grondig te zij geanonimiseerd. Deze procedure is beschreven in het Privacybeleid van de MoTiV App.
Verder heeft u het recht op toegang, aanpassing, wissen, beperken van verwerking en data portability en het recht op bezwaar, zoals bepaald in GDPR Artikel 15 -22. In de praktijk kan u deze rechten laten gelden door een verzoek per mail naar de INESC ID Ethics and Data Protection Manager, met de nationale Ethics and Data Protection Manager in kopie om, indien nodig, uw rechten te laten gelden zoals bepaald in Artikel 57(e) GDPR.

Als u vragen of bezwaren heeft, contacteer de Ethics and Data Protection Manager in uw land, de Ethical Advisor of de Data Protection Officer. Hun contactgegevens kan je vinden op de MoTiV website, de Woorti app en onderaan dit document.

SUPERVISIE
Het MoTiV project heeft een Data Protection Officer en een onafhankelijke Ethical Advisor aangeduid voor het Project. Omdat de dataverzameling in verschilende Europese landen gebeurt, heeft elke partner en Linked Third Party een Ethics and Data Protection Manager aangeduid om u van uw rechten te verzekeren en om elke mogelijke ethische kwesties te monitoren en op te lossen. De Ethics and Data Protection Manager in uw land zal snel al uw vragen beantwoorden, in uw taal, betreffende databescherming en ethische vragen die mogelijks zouden rijzen in het MoTiV project.

Contactinformatie vindt u in het Woorti Privacybeleid.

GEGEVENSLEK
In het geval van een gegevenslek, is er een procedure voorzien om elk veiligheidsincident te evalueren en op te lossen, inbegrepen het inschatten van de risico's van het incident voor uw rechten en vrijheden. Elk veiligheidsincident dat een hoog risico zou kunnen vormen zal worden gerapporteerd aan de Data Protection Officer. Hij/zij zal alle nodige stappen ondernemen om negatieve gevolgen tot een minimum te beperken. U zal onmiddellijk een melding lrijgen van de aard van het datalek, de verloren informatie en de ondernomen acties.

GEBRUIK VAN GEBRUIKSERSDATA
De gegenereerde data binnen deze dataverzameling zullen enkel coor MoTiV-gerelateerde activiteiten worden gebruikt. Hierbij is inbegrepen het verwerken voor onderzoeksdoeleinden en verspreidingsactiviteiten (zoals presentaties, conferenties, wetenschappelijke publicaties, technische of beleidsrapporten). Uw data zullen onder geen enkele omstandigheid worden verkocht aan derden, noch samengevoegd of vergeleken met andere datasets (e.g. Facebook, Instagram).

VERSPREIDING VAN DE RESULTATEN
De verzamelde data zullen enkel voor onderzoeksdoeleinden worden aangewend. Alle gepubliceerde data (inbegrepen de open dataset voor verdere onderzoeksactiviteiten, publicaties e.a.) zullen grondig worden geanonimiseerd om uw privac te respecteren.
Door dit Weloverwogen Toestemmingsformulier te tekenen, verklaar ik dat ik de voorwaarden en regels begrijp en vrijwillig instem om een deelnemer te zijn in de MoTiV dataverzameling.

Deze informatie wordt verder beschreven in het Woorti PrivacyBeleid.

 

Woorti Privacy Policy

MoTiV is a research project within Horizon 2020 Programme. It is governed by consortium of private companies, NGO and research institutions from several European countries. The Project is coordinated by the University of Žilina, with registered seat at Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia; Company ID: 00397 563 (hereinafter "UNIZA"). Other partners are: CoReorient OY, Finland; European Cyclists’ Federation ASBL, Belgium; Fundació Eurecat, Spain; INESC ID – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Denvolvimento em Lisboa, Portugal; routeRANK SA, Switzerland; TIS PT – Consultores em Transportes, Inovação e Sistemas, SA, Portugal (hereinafter "we" or “controller”).
We take the protection of your personal information very seriously and adhere strictly to the rules set down by data protection legislation. The following statement provides an overview of how we ensure this protection and explains which types of data we collect for which purposes, how we handle your data and your rights – information according to Articles 13, 14 and 21 of the General Data Protection Regulation (GDPR).

DESCRIPTION OF THE PROJECT
The main goal of the MoTiV project, running from November 2017 to April 2020, is to address the emerging topic of exploring the dynamics of individual preferences, behaviours and lifestyles that influence time use in mobility contexts. At a conceptual level, the project introduces a new definition and methodology for the estimation of the Value of Travel Time (VTT). The conceptual framework will be validated through a European-wide data collection campaign in at least ten (10) European countries; engaging a minimum of 5,000 participants; for at least two (2) weeks; in different urban contexts (urban, sub-urban and rural) and across all transport modes. The data about travellers’ mobility behaviour will be collected through the Woorti smartphone app. Such data will provide an insight into the changing perception and experience on the value of travel time. The Woorti app will enable travellers to easily track, understand, and re-evaluate their travel experience, helping them make best use of their own time in line with their personal preferences and lifestyle. The European-wide behavioural and mobility dataset will be made public to stimulate further research in this area and to start planning transport from the perspective of travellers’ needs and preferences.

PROCESSING OF PERSONAL DATA
We process your personal data for various purposes in line with the relevant data protection laws, in particular the GDPR and the national laws of project partners. We will process your data only after your explicit consent to these specific purposes:

 • To perform data collection via Woorti app to achieve the research goal described above;
 • To organise as part of the data collection campaign, competitions, lotteries, games and
  similar incentive-oriented activities for users that participate in the campaign.

Users willing to contribute to the research, but not interested in taking part to incentive-oriented activities that are part of the campaign, can opt out of these either through the Woorti app or by notifying by email the local Ethics and Data Protection Manager.
The data processed based on these purposes will be used for MoTiV-related activities only. Your data will under no circumstances be disclosed or sold to any third party except processors carefully chosen and bind by contractual obligations to process personal data on behalf of controller and in compliance of GDPR.

TYPE OF THE DATA COLLECTED
We want you to understand the types of information we collect as you use our application.
The data to be collected for MoTiV data collection via Woorti app cover mobility-related data and
activity/behavioural data. Sensitive data, as defined in Article 9 of the General Data Protection
Regulation (GDPR)1, as well as data concerning income are excluded from the data collection. The data processed based on this purpose will be used for research purposes only. Woorti app will link all of your information with your account and username. Data requiring user input at the start of data collection (i.e. user profile creation):

 • Socio-demographic information;
 • Travel attitudes and preferences;
 • Email contact information.

Mobility-related data collected automatically (may be corrected and validated with user input):

 • Geographical information (e.g., user location, route tracking);
 • Travel time and distance;
 • Travel mode.

Activity-related data requiring user input:

 • Trip purpose;
 • Journey planner queries;
 • Travel experience metrics (e.g. mood, perceived value of time);
 • Activities carried out while on the move, including transfer locations;
 • User satisfaction with mobility services and infrastructure.

SECURITY AND STORAGE OF YOUR DATA
We are doing our best to protect your personal data and privacy. For this reason, access to personal data is allowed only for selected personnel of project partners. Personal data processed for purposes relevant only for selected partner (e.g. competition within one country, communication with selected project partner, etc.) will always be processed only by that partner which collected your data. Access limitation will apply in any case. Your data collected by data collection via Woorti app will be stored in the encrypted database of project partner INESC ID, located in Portugal (EU Member country). Only the MoTiV research team will have access to this data. Even among project partners, limitation of access will be applied to allow access to data to researchers dealing with data analysis tasks. All other personnel will have access only to pseudonymised data (i.e. that will prevent direct identification of participants).

At the end of the MoTiV project in April 2020, the collected data will be anonymised and used for preparing and publishing an Open Dataset of mobility/behavioural data in which individual participant identification will not be possible. The MoTiV dataset may also be used for producing scientific publications, reports and for dissemination activities.

In any case, your data will neither be shared nor sold to third parties. The sole purpose of storing your data is for carrying out the research envisaged in the MoTiV project. Furthermore, your data will not be shared with countries outside the European Union (except for Switzerland that is associated through Horizon 2020, and is providing adequate personal data protection according the EC decision2). We only process your personal data for as long as necessary to serve the respective purpose of processing. In addition, we are subject to various storage and documentation obligations, including those arising from European Commission and Innovation and Networks Executive Agency related to Horizon 2020 rules and procedures. These obligations can apply for up to 5 years after the project has been finished.

CONTROLLING YOUR PERSONAL INFORMATION
You can always review and update your personal profile information (e.g. user nickname, app
language) in the Profile and Settings section of the app. If you find that the information associated with your account is not accurate, complete or updated, then you should make all necessary changes to correct it. Furthermore, the app provides an overview of your trips and collected information on the related travel experience.
Privacy control can be performed as well through device-level settings: your device may have controls that determine what information we collect. For instance, Woorti app requires location setting activated to recognise users’ location. In case you deactivate it, Woorti app will not be able to track your mobility and collect you travel data.
If you would like us to delete your account, please use the “Delete Account” function available under the Woorti app Profile and Settings or contact us directly by email. On receiving such a request, we aim to initiate the account deletion process immediately. Once we receive your request, your data will no longer be collected. We then begin a process designed to safely and completely delete the data from our storage systems, which will be completed within a reasonable time.

YOUR RIGHTS
Participation in the data collection via Woorti app is always voluntary. You have the right to withdraw your consent and participation at any time according to GDPR Article 6(1) without any consequences. Participation can be withdrawn by sending an email request to INESC ID Ethics and Data Protection Manager, keeping in copy the national Ethics and Data Protection Manager. In such case, the collected data will not be used for MoTiV and will be erased, unless you agree that your personal data can be used for the project after being thoroughly anonymised. Furthermore, you have the right to access, to rectify, to erase, to restrict the processing, the right to data portability and the right to object, as granted in GDPR Articles 15 -22. In practice, these are implemented through an email request to the INESC ID Ethics and Data Protection Manager, keeping in copy the national Ethics and Data Protection Manager to be assisted, in case of need, on how to exercise your rights according to Article 57(e) GDPR.
Users are also legally entitled to lodge a complaint with a supervisory authority (Article 77 GDPR). The supervisory authority responsible for controller is Office for personal data protection of the Slovak republic, and can be contacted by post at Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovak Republic, or by email statny.dozor@pdp.gov.sk or by telephone at +421 (2) 32 313 220.

If you have any questions or would like to raise an issue, please contact the Ethics and Data Protection Manager in your country, the Ethical Advisor or the Data Protection Officer. Their contact details can be found on the MoTiV website or at the end of this document.


DATA BREACH
In case of a data breach, a procedure will be started to evaluate and solve any security incident,
including the assessment of risks of such incident to your rights and freedoms. Any security incidents that may cause a high risk to your rights and freedoms will be reported to the Data Protection Officer.
He/she will undertake all steps necessary to minimise negative consequences. You will promptly
receive a notification by email about the nature of the data breach, the information lost and the actions taken.

SUPERVISION
The MoTiV project has appointed a Data Protection Officer and an independent Ethical Advisor for the Project. Due to the data collection taking place across European countries, each partner and Linked Third Party has appointed an Ethics and Data Protection Manager to ensure your rights and to monitor and solve any potential ethical issues. The Ethics and Data Protection Manager in your country will gladly answer all your questions, in your language, on data protection and ethics related to the MoTiV project.

 

1) Personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person’s sex life or sexual orientation.

2) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protectionpersonal-data-non-eu-countries_en