Política de privacidad

Formulari de consentiment informat

Aquest formulari de consentiment informat explica l'objectiu de la recollida de dades i el tractament de les seves dades personals, i defineix els seus drets.

OBJECTE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
Per tal d'assolir l'objectiu principal del projecte MoTiV, el consorci necessita recopilar dades rellevants dels viatgers per analitzar el valor del temps de viatge per a cada individu, més enllà de la dimensió econòmica (estalvi de temps i diners), tenint en compte els factors clau que afecten les decisions de viatge (és a dir, motivacions, preferències i comportaments relacionats amb el concepte ampli de benestar individual). 

TIPUS DE DADES RECOPILADES
Les dades que es recopilaran inclouen dades relacionades amb la mobilitat i dades sobre activitats/comportament. Dades que requereixen que l'usuari aporti informació al començament de la recollida de dades (és a dir, la creació d'un perfil d'usuari):

 • Informació sociodemogràfica.
 • Actituds i preferències sobre viatges.
 • Informació de contacte mitjançant correu electrònic.

Dades relacionades amb la mobilitat recopilades automàticament (es poden corregir i validar amb aportacions de l'usuari):

 • Informació geogràfica (per exemple: ubicació de l'usuari, seguiment de la ruta).
 • Temps de viatge i distància.
 • Mode de viatge.

Dades relacionades amb l'activitat que requereixen que l'usuari aporti informació:

 • Finalitat del viatge.
 • Consultes del planificador de recorreguts.
 • Indicadors de l'experiència de viatge (per exemple: estat d'ànim, percepció del valor del temps).
 • Activitats desenvolupades durant el desplaçament, incloent-hi els punts de transbordament.
 • Satisfacció de l'usuari amb els serveis de mobilitat i infraestructures.

PROCESSAMENT I EMMAGATZEMATGE DE DADES
Les seves dades s'emmagatzemaran a la base de dades encriptada de INESC-ID, soci del projecte, que es troba a Portugal (país membre de la UE). Només tindrà accés a aquestes dades l'equip de recerca de MoTiV. Fins i tot en el cas de socis del projecte, l'accés a les dades es limitarà al personal per al qual l'accés a les dades sigui totalment necessari. La resta de personal només tindrà accés a dades pseudoanonimitzades (i això no permet la identificació dels participants). Després del tractament, al final del projecte l'abril de 2020, les seves dades personals s'anonimitzaran i només es faran servir i es publicaran en un conjunt de dades obertes sobre mobilitat/comportament les dades que no permetin la identificació dels participants. Les dades anonimitzades tractades poen sobreviure al projecte, perquè passaran a formar part d'un conjunt de dades obertes, diverses publicacions i altres activitats de divulgació.

Les seves dades no s'enviaran/vendran a terceres parts. L'única finalitat de l'emmagatzematge de les seves dades és la recerca. Les seves dades no s'enviaran a països de fora de la Unió Europea (excepte en el cas de Suïssa, país associat al projecte mitjançant Horitzó 2020, i que proporciona una protecció de dades adequada d'acord amb la decisió de la Comissió Europea).


ELS SEUS DRETS
La participació en la recollida de dades és sempre voluntària. D'acord amb els articles 6(1) i 9(2) de l'RGPD, vostè té dret a retirar el seu consentiment i deixar de participar-hi en qualsevol moment sense cap conseqüència. Pot deixar de participar-hi enviant una sol·licitud per correu electrònic adreçada al responsable d'ètica i protecció de dades d'INESC-ID, afegint en còpia el responsable nacional d'ètica i protecció de dades. En aquest cas, les dades recopilades no es faran servir per a MoTiV i s'eliminaran, llevat que vostè estigui d’acord que les seves dades personals es puguin fer servir després de ser degudament anonimitzades. Aquest procediment es descriu a la política de privadesa de l'aplicació MoTiV.

A més a més, vostè té dret a accedir, rectificar, esborrar o restringir el tractament, el dret a la portabilitat i el dret d'objecció, de conformitat amb els articles 15-22 de l'RGPD. A la pràctica, tot això s'aplica mitjançant una sol·licitud per correu electrònic adreçada al responsable d'ètica i protecció de dades d'INESC-ID, afegint en còpia el responsable nacional d'ètica i protecció de dades, perquè l'assessorin, si cal, sobre com pot exercir els seus drets d'acord amb l'article 57(e) de l'RGPD. Si té cap dubte o vol comunicar un problema, pot posar-se en contacte amb el responsable d'ètica i protecció de dades del seu país, l'assessor d'ètica o el delegat de protecció de dades. Trobarà les seves dades de contacte a la pàgina web de MoTiV, a l'aplicació Woorti i a la secció que apareix més endavant.

SUPERVISIÓ
El projecte MoTiV ha nomenat un responsable d'ètica i protecció de dades i un assessor d'ètica independent per al projecte.
Com que la recollida de dades es desenvolupa en diversos països europeus, cada soci i tercera part relacionada han nomenat un responsable d'ètica i protecció de dades per garantir els seus drets i per controlar i resoldre qualsevol conflicte ètic que sorgeixi. El responsable d'ètica i protecció de dades del seu país contestarà ràpidament i en la seva llengua totes les consultes que li faci sobre la protecció de dades o l'ètica pel que fa al projecte MoTiV.
Pot trobar la informació de contacte a la política de privadesa de Woorti.

FILTRACIÓ DE DADES
En cas d'una filtració de dades, existeix un procediment per avaluar i resoldre qualsevol incident relacionat amb seguretat, incloent-hi l'assessorament sobre els riscos que aquest incident pugui tenir sobre els seus drets i llibertats. Qualsevol incident relacionat amb la seguretat que pugui causar un risc elevat per als seus drets i llibertats es comunicarà al delegat de protecció de dades. Ell o ella farà tots els passos necessaris per minimitzar les conseqüències negatives. Vostè rebrà ràpidament una notificació sobre les característiques de la filtració de dades, la informació perduda i les mesures adoptades.

ÚS DE LES DADES DELS USUARIS
Les dades generades a partir d'aquesta recollida de dades es faran servir exclusivament per a activitats relacionades amb MoTiV. Això inclou el tractament amb finalitats de recerca i activitats de divulgació (per exemple: xerrades i presentacions en tallers/conferències, publicacions científiques, informes tècnics o sobre polítiques). En cap cas es vendran les seves dades a tercers. En cap cas es fusionarà o es farà una referencia creuada del conjunt de dades amb altres conjunts de dades (per exemple: Facebook, Instagram).

DIFUSIÓ DELS RESULTATS
Les dades generades a partir d'aquesta recollida de dades es faran servir exclusivament per a activitats de recerca. Totes les dades publicades (incloent-hi la base de dades obertes per a activitats de recerca posteriors, publicacions o altres materials de difusió) s'anonimitzaran degudament per tal de garantir la seva privacitat.
Mitjançant l'acceptació d'aquest formulari de consentiment informat, declaro que he entès les normes i les condicions i accedeixo, de manera voluntària i lliure, a participar en la recollida de dades de MoTiV. Aquesta informació es descriu més detalladament a la política de privadesa de Woorti.

Política de privadesa de Woorti

MoTiV és un projecte de recerca en el marc del programa Horitzó 2020. Aquest projecte està dirigit per un consorci d'empreses privades, ONG i institucions de recerca de diversos països europeus. El projecte està coordinat per la Universitat de Žilina, amb domicili social a Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina (República d'Eslovàquia); identificador de la companyia: 00397 563 (en endavant «UNIZA»).

Altres socis són els següents: CoReorient OY, Finlàndia; European Cyclists’ Federation ASBL, Bèlgica; Fundació Eurecat, Espanya; INESC-ID (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Denvolvimento em Lisboa), Portugal; routeRANK SA, Suïssa; TIS PT (Consultores em Transportes, Inovação e Sistemas, SA), Portugal (en endavant «nosaltres» o «controlador»).

Ens prenem molt seriosament la protecció de les seves dades personals i complim estrictament les normes establertes per la legislació de protecció de dades. La declaració següent proporciona una visió general sobre com assegurem aquesta protecció i explica quina mena de dades recopilem i per a quins propòsits, i com gestionem les seves dades i els seus drets (informació de conformitat amb els articles 13, 14 i 21 del Reglament general de protecció de dades, RGPD).

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El principal objectiu del projecte MoTiV, en funcionament des de novembre de 2017 fins a abril de 2020, és tractar el tema emergent de l'exploració de les dinàmiques de les preferències individuals, els comportaments i els estils de vida que afecten l'ús del temps en el context de la mobilitat. A nivell conceptual, el projecte introdueix una nova definició i un mètode per calcular el valor del temps de viatge (VTT). El marc conceptual es validarà mitjançant una campanya de recollida de dades a escala europea que inclourà un mínim de deu (10) països europeus; amb la participació d'un mínim de 5.000 participants; durant almenys dues (2) setmanes; en diferents contextos urbans (urbà, suburbà i rural), i inclourà tots els mitjans de transport. Les dades sobre el comportament dels viatgers pel que fa la mobilitat es recopilaran mitjançant l'aplicació per a smartphones Woorti. Aquestes dades facilitaran el coneixement d'una percepció i una experiència canviants pel que fa al valor del temps de viatge.

L'aplicació Woorti permetrà als viatgers controlar, entendre i reavaluar la seva experiència de viatge, i això els ajudarà a treure el màxim profit del seu propi temps segons les seves preferències i el seu estil de vida.
El conjunt de dades sobre mobilitat i comportament a escala europea es farà públic per estimular recerca addicional en aquest àmbit i per començar a planificar el transport tenint en compte les necessitats i les preferències dels viatgers.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Tractem les seves dades personals per a diversos propòsits de conformitat amb les lleis de protecció de dades corresponents, en particular l'RGPD i les lleis nacionals dels socis del projecte. Només tractarem les seves dades quan hagi donat el seu consentiment explícit a aquests propòsits específics:

 • Per desenvolupar la recollida de dades mitjançant l'aplicació Woorti per aconseguir l'objectiu de recerca que es descriu anteriorment.
 • Per organitzar, en el marc de la campanya de recollida de dades, competicions, sortejos, jocs i altres activitats similars amb la finalitat d'incentivar els usuaris que participin en la campanya

Els usuaris que vulguin contribuir a la investigació, però que no vulguin participar en les activitats d'incentivació que són part de la campanya, poden deixar de participar-hi mitjançant l'aplicació Woorti o bé enviant una notificació per correu electrònic al responsable local d'ètica i protecció de dades.

Les dades tractades amb aquestes finalitats es faran servir exclusivament per a activitats relacionades amb MoTiV. Les seves dades no es revelaran o vendran a tercers en cap cas, excepte en el cas de processadors seleccionats curosament que estaran obligats per un contracte vinculant a tractar les dades personals en nom del controlador i de conformitat amb l'RGPD.

TIPUS DE DADES RECOPILADES
Volem que entengui quin tipus d'informació recopilem quan fa servir la nostra aplicació. Les dades que es recopilaran per al projecte MoTiV mitjançant l'aplicació Woorti inclouen dades relacionades amb la mobilitat i dades sobre activitats i comportament. Les dades confidencials, definides a l'article 9 del Reglament general de protecció de dades (RGPD),1 i també les dades relacionades amb els ingressos, s'exclouen de la recollida de dades. Les dades tractades amb aquestes finalitats es faran servir exclusivament amb finalitats relacionades amb la recerca.

L'aplicació Woorti enllaçarà tota la seva informació amb el seu compte i nom d'usuari.
Dades que requereixen que l'usuari aporti informació al començament de la recollida de dades (és a dir, la creació d'un perfil d'usuari):

 • Informació sociodemogràfica.
 • Actituds i preferències sobre viatges.
 • Informació de contacte mitjançant correu electrònic.

Dades relacionades amb la mobilitat recopilades automàticament (es poden corregir i validar amb aportacions de l'usuari):

 • Informació geogràfica (per exemple: ubicació de l'usuari, seguiment de la ruta).
 • Temps de viatge i distància.
 • Mode de viatge.

Dades relacionades amb l'activitat que requereixen que l'usuari aporti informació:

 • Finalitat del viatge.
 • Consultes del planificador de recorreguts.
 • Indicadors de l'experiència de viatge (per exemple: estat d'ànim, percepció del valor del temps).
 • Activitats desenvolupades durant el desplaçament, incloent-hi els punts de transbordament.
 • Satisfacció de l'usuari amb els serveis de mobilitat i infraestructures.

SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES SEVES DADES
Fem tot el possible per protegir les seves dades personals i la seva privacitat. Per aquest motiu, l'accés a dades personals està restringit a personal seleccionat dels socis del projecte. Les dades personals recopilades per a finalitats que només són rellevants per a un soci en concret (per exemple: competència en un país, comunicació amb el soci del projecte, etc.) només seran tractades pel soci que les hagi recopilat. En tots els casos s'aplicarà una limitació a l'accés de les dades.

Les seves dades recopilades mitjançant l'aplicació Woorti s'emmagatzemaran a la base de dades encriptada de INESC-ID, soci del projecte, que es troba a Portugal (país membre de la UE). Només tindrà accés a aquestes dades l'equip de recerca de MoTiV. Fins i tot en el cas de socis del projecte, l'accés a les dades es limitarà als investigadors que desenvolupin tasques d'anàlisi de dades. La resta de personal només tindrà accés a dades pseudoanonimitzades (i això impedeix la identificació directa dels participants). Al final del projecte MoTiV, l'abril de 2020, les dades recopilades s'anonimitzaran i es faran servir per preparar i publicar un conjunt de dades obertes de dades sobre mobilitat/comportament en què no es podran identificar els participants. El conjunt de dades de MoTiV també es podrà fer servir per fer publicacions científiques, informes i activitats de divulgació.

En cap cas es compartiran o vendran les seves dades a tercers. L'única finalitat de 'emmagatzematge de les seves dades és desenvolupar la recerca prevista en el projecte MoTiV. A més a més, les seves dades no es compartiran amb països de fora de la Unió Europea (excepte en el cas de Suïssa, país associat al projecte mitjançant Horitzó 2020, i que proporciona una protecció de dades adequada d'acord amb la decisió de la Comissió Europea2).

Només processarem les seves dades personals mentre sigui necessari per complir la finalitat del tractament. A més a més, estem subjectes a diverses obligacions d'emmagatzematge i documentació, que inclouen les que es deriven de les normes i els procediments de la Comissió Europea i l’Agència Executiva d'Innovació i Xarxes pel que fa a Horitzó 2020. Aquestes obligacions són aplicables fins a cinc anys després del final del projecte.

CONTROL DE LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL
Sempre podrà revisar i actualitzar la informació del seu perfil personal (per exemple: nom d'usuari, idioma de l'aplicació) a la secció de perfil i configuració de l'aplicació. Si la informació associada amb el seu compte no és precisa, completa o no està actualitzada, pot fer tots els canvis necessaris per corregir-la. A més a més, l'aplicació proporciona una visió general dels seus viatges i la informació recopilada sobre l'experiència de viatge relacionada.

Es pot dur a terme un control de la privacitat mitjançant la configuració del dispositiu. El seu dispositiu pot tenir controls que determinin quina informació recopilem. Per exemple, Woorti necessita que la configuració d'ubicació estigui activada per reconèixer la ubicació de l'usuari. Si la desactiva, Woorti no podrà fer un seguiment de la seva mobilitat ni recopilar dades sobre els seus desplaçaments.

Si vol que eliminem el seu compte, faci servir la funció «Eliminar compte» que trobarà a la secció de perfil i configuració de l'aplicació Woorti o posi's en contacte amb nosaltres per correu electrònic. Quan rebem aquesta petició, posarem en marxa el procés d'eliminació del compte immediatament. Tan bon punt rebem la seva sol·licitud, deixarem de recopilar les seves dades. Aleshores començarem un procés dissenyat amb la finalitat d'eliminar totalment i de manera segura les dades dels nostres sistemes d'emmagatzematge, i això es completarà en un temps raonable.

ELS SEUS DRETS
La participació en la recollida de dades mitjançant l'aplicació Woorti és sempre voluntària. D'acord amb l'article 6(1) de l'RGPD, vostè té dret a retirar el seu consentiment i deixar de participar-hi en qualsevol moment sense cap conseqüència. Pot deixar de participar-hi enviant una sol·licitud per correu electrònic adreçada al responsable d'ètica i protecció de dades d'INESC-ID, afegint en còpia el responsable nacional d'ètica i protecció de dades. En aquest cas, les dades recopilades no es faran servir per a MoTiV i s'eliminaran, llevat que vostè estigui d’acord que les seves dades personals es puguin fer servir després de ser degudament anonimitzades.

A més a més, vostè té dret a accedir, rectificar, esborrar o restringir el tractament, el dret a la portabilitat i el dret d'objecció, de conformitat amb els articles 15-22 de l'RGPD. A la pràctica, tot això s'aplica mitjançant una sol·licitud per correu electrònic adreçada al responsable d'ètica i protecció de dades d'INESC-ID, afegint en còpia el responsable nacional d'ètica i protecció de dades, perquè l'assessorin, si cal, sobre com pot exercir els seus drets d'acord amb l'article 57(e) de l'RGPD.

Els usuaris també estan legalment capacitats per presentar una denúncia a una autoritat de control (article 77 de l'RGPD). L'autoritat de control responsable del controlador és l'oficina per a la protecció de dades de la República d'Eslovàquia, i s'hi pot contactar mitjançant correu postal a l'adreça Hraničná 12, 820 07 Bratislava (República d'Eslovàquia), per correu electrònic a statny.dozor@pdp.gov.sk o trucant al +421 (2) 32 313 220.

Si té cap dubte o vol comunicar un problema, pot posar-se en contacte amb el responsable d'ètica i protecció de dades del seu país, l'assessor d'ètica o el delegat de protecció de dades. Pot trobar les seves dades de contacte a la pàgina web de MoTiV o al final d'aquest document.

FILTRACIÓ DE DADES
En cas d'una filtració de dades, s'activarà un procediment per avaluar i resoldre qualsevol incidència relacionada amb la seguretat, incloent-hi l'assessorament sobre els riscos que aquesta incidència podria suposar per als seus drets i llibertats. Qualsevol incident relacionat amb la seguretat que pugui causar un risc elevat per als seus drets i llibertats es comunicarà al delegat de protecció de dades. Ell o ella prendrà tots els passos necessaris per minimitzar les conseqüències negatives. Vostè rebrà ràpidament una notificació per correu electrònic sobre les característiques de la filtració de dades, la informació perduda i les mesures adoptades.


SUPERVISIÓ

El projecte MoTiV ha nomenat un responsable d'ètica i protecció de dades i un assessor d'ètica independent per al projecte. Com que la recollida de dades es desenvolupa en diversos països europeus, cada soci i tercera part relacionada han nomenat un responsable d'ètica i protecció de dades per garantir els seus drets i per controlar i resoldre qualsevol conflicte ètic que sorgeixi. El responsable d'ètica i protecció de dades del seu país contestarà amb molt de gust i en la seva llengua totes les consultes que li faci sobre la protecció de dades o l'ètica pel que fa al projecte MoTiV.

 

1)Dades personals que revelin l'origen racial o ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques o la afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques que tinguin com a objectiu identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d'una persona física.

2) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protectionpersonal-data-non-eu-countries_en