Ochrana osobných údajov

Informovaný súhlas

Tento informovaný súhlas vysvetľuje účel zberu dát a spracovania Vašich osobných údajov a definuje Vaše práva.

Účel spracovania osobných údajov
Pre dosiahnutie hlavného cieľa projektu MoTiV získava konzorcium od cestujúcich relevantné údaje potrebné na analýzu hodnoty cestovného času pre každého jednotlivca, okrem ekonomického pohľadu (na čas a úsporu), aj so zameraním na iné hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú cestovné rozhodnutia (napr. cestovné motivácie, priority a správanie sa, ktoré je spojené so širším konceptom individuálneho blaha).

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Údaje, ktoré sa budú zbierať a spracúvať obsahujú údaje spojené s mobilitou, aktivitami a správaním sa dotknutej osoby. Údaje, ktoré sú potrebné pre začiatok zberu údajov a sú zadávané priamo užívateľom (napr. vytvorenie užívateľského profilu):

 • socio-demografické informácie;
 • cestovné preferencie, postoje, potreby a životný štýl;
 • kontaktné informácie.

Údaje, ktoré sú zbierané automaticky počas zberu (a môžu byť upravené užívateľom):

 • informácie o polohe (sledovanie polohy, záznam trasy);
 • cestovný čas a vzdialenosť;
 • spôsob prepravy.

Údaje týkajúce sa aktivity, zadávané užívateľom:

 • účel cesty;
 • vyhľadávanie ciest a dopravných spojení;
 • popis zážitku z cestovania (napr. nálada, komfort a iné);
 • činnosti vykonávané počas cestovania;
 • spokojnosť so službami cestovania a infraštruktúrou.

Spracovanie a uloženie osobných údajov
Vaše údaje budú uložené v zašifrovanej databáze spravovanej členom projektu INESC-ID, nachádzajúcim sa v Portugalsku (členská krajina EÚ). K týmto údajom budú mať prístup výlučne členovia tímu MoTiV. Aj medzi jednotlivými partnermi sa uplatňuje obmedzenie prístupu tak, aby sa k údajom dostali iba tie osoby, ktoré to nevyhnutne potrebujú. Ostatné osoby majú prístup iba k pseudo-anonymizovaným údajom (takým, ktoré neumožňujú identifikáciu užívateľov). Po ukončení spracovania, na konci projektu v apríli 2020, budú Vaše osobné údaje anonymizované a iba údaje, ktoré nemôžu byť použité na identifikáciu užívateľov budú použité a publikované v “Open Dataset” cestovných údajov (údaje voľne prístupné pre výskumníkov a verejnosť).

Anonymizované údaje môžu existovať aj po ukončení projektu, pretože sa stanú súčasťou Open Dataset-u a rôznych publikácií a diseminačných aktivít. Vaše údaje nebudú posielané alebo predávané tretím stranám. Jediným účelom spracúvania Vašich údajov je vedecký výskum. Vaše údaje nebudú spracúvané v krajinách mimo Európskej únie (okrem Švajčiarska, ktoré zaručuje podľa rozhodnutia Európskej komisie adekvátnu ochranu osobných údajov).

Vaše práva
Účasť na zbere údajov je vždy dobrovoľná. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so zberom údajov podľa článku 6 odsek 1 a článku 9 odsek 2 Nariadenia GDPR bez akýchkoľvek následkov. Účasť môže byť odvolaná buď cez mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom národného Ethics and Data Protection manažéra. V takom prípade budú zozbierané údaje vymazané a nebudú použité pre vedecké účely, pokiaľ nebudete súhlasiť, že tieto údaje môžu byť po anonymizácii použité. Tento proces je detailnejšie popísaný v dokumente Woorti Privacy Policy.

Ďalej máte právo na prístup, opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov ako aj právo na prenosnosť a právo namietať tak, ako sú uvedené v článku 15 až 22 Nariadenia GDPR. Na základe žiadosti Vám národný dozorný orgán poskytne informácie, ako si tieto práva môžete uplatniť podľa článku 57 e) Nariadenia GDPR.
Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, kontaktujte prosím národného Ethics and Data Protection manažéra, nezávislého Etického poradcu alebo určenú zodpovednú osobu. Kontaktné údaje na tieto osoby môžete nájsť na stránke MoTiV (www.motivproject.eu), na stránke aplikácie Woorti (www.woorti.com) a v dokumente Woorti Privacy Policy.

Kontrola
Pre vedecký projekt MoTiV bola vymenovaná zodpovedná osoba a nezávislý etický poradca. Vzhľadom na to, že zber údajov sa vykonáva vo viacerých európskych krajinách, každý partner a pridružené organizácie vymenovali Ethics and Data Protection manažéra, aby boli zabezpečené Vaše práva a všetky prípadné porušenia boli monitorované a prešetrené. Ethics and Data Protection manažér vo Vašej krajine Vám ochotne zodpovie všetky otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a etiky v projekte MoTiV, vo Vašom jazyku. Kontaktné informácie môžete nájsť v dokumente Woorti Privacy Policy.

Narušenie ochrany osobných údajov
V prípade narušenia ochrany osobných údajov, je pripravený postup na vyhodnotenie a vyriešenie akýchkoľvek bezpečnostných incidentov, ktorý zahŕňa vyhodnotenie rizika takéhoto incidentu na Vaše práva a slobody. Akýkoľvek incident, ktorý by mohol spôsobiť vysoké riziko na Vaše práva a slobody, bude oznámený zodpovednej osobe. Zodpovedná osoba vykoná všetky kroky, ktoré budú potrebné pre minimalizáciu negatívnych dopadov. Bez zbytočného odkladu obdržíte notifikáciu o druhu bezpečnostného incidentu, o ohrozených údajoch a o krokoch, ktoré boli podniknuté.

Použitie osobných údajov
Získané údaje budú použité iba pre účely v projekte MoTiV. Tento účel zahŕňa vedecké skúmanie a diseminačné aktivity (napr. vystúpenia a prezentácie na workshopoch a konferenciách, vedecké publikácie, technické správy projektu). Vaše osobné údaje nebudú v žiadnom prípade predané tretím stranám. Open Dataset taktiež nebude za žiadnych okolností spájaný s inými dátami (ako napr. Facebook, Instagram, atď.).

Diseminácia výsledkov
Získané údaje budú použité iba pre vedecké účely. Všetky zverejnené údaje (vrátane Open Dataset-u, publikácii a iných diseminačných materiálov) budú dôkladne anonymizované s ohľadom na Vaše súkromie.
Odsúhlasením tohto informovaného súhlasu prehlasujem, že rozumiem podmienkam a pravidlám a dobrovoľne a slobodne sa chcem stať účastníkom zberu údajov pre projekt MoTiV.

Tieto informácie sú podrobnejšie rozpísané v dokumente Woorti Privacy Policy.

Woorti Privacy Policy

MoTiV is a research project within Horizon 2020 Programme. It is governed by consortium of private companies, NGO and research institutions from several European countries. The Project is coordinated by the University of Žilina, with registered seat at Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia; Company ID: 00397 563 (hereinafter "UNIZA"). Other partners are: CoReorient OY, Finland; European Cyclists’ Federation ASBL, Belgium; Fundació Eurecat, Spain; INESC ID – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Denvolvimento em Lisboa, Portugal; routeRANK SA, Switzerland; TIS PT – Consultores em Transportes, Inovação e Sistemas, SA, Portugal (hereinafter "we" or “controller”).

We take the protection of your personal information very seriously and adhere strictly to the rules set down by data protection legislation. The following statement provides an overview of how we ensure this protection and explains which types of data we collect for which purposes, how we handle your data and your rights – information according to Articles 13, 14 and 21 of the General Data Protection Regulation (GDPR).

DESCRIPTION OF THE PROJECT
The main goal of the MoTiV project, running from November 2017 to April 2020, is to address the emerging topic of exploring the dynamics of individual preferences, behaviours and lifestyles that influence time use in mobility contexts. At a conceptual level, the project introduces a new definition and methodology for the estimation of the Value of Travel Time (VTT). The conceptual framework will be validated through a European-wide data collection campaign in at least ten (10) European countries; engaging a minimum of 5,000 participants; for at least two (2) weeks; in different urban contexts (urban, sub-urban and rural) and across all transport modes. The data about travellers’ mobility behaviour will be collected through the Woorti smartphone app. Such data will provide an insight into the changing perception and experience on the value of travel time. The Woorti app will enable travellers to easily track, understand, and re-evaluate their travel experience, helping them make best use of their own time in line with their personal preferences and lifestyle. The European-wide behavioural and mobility dataset will be made public to stimulate further research in this area and to start planning transport from the perspective of travellers’ needs and preferences.

PROCESSING OF PERSONAL DATA
We process your personal data for various purposes in line with the relevant data protection laws, in particular the GDPR and the national laws of project partners. We will process your data only after your explicit consent to these specific purposes:

 • To perform data collection via Woorti app to achieve the research goal described above;
 • To organise as part of the data collection campaign, competitions, lotteries, games and
  similar incentive-oriented activities for users that participate in the campaign.

Users willing to contribute to the research, but not interested in taking part to incentive-oriented activities that are part of the campaign, can opt out of these either through the Woorti app or by notifying by email the local Ethics and Data Protection Manager.

The data processed based on these purposes will be used for MoTiV-related activities only. Your data will under no circumstances be disclosed or sold to any third party except processors carefully chosen and bind by contractual obligations to process personal data on behalf of controller and in compliance of GDPR.

TYPE OF THE DATA COLLECTED
We want you to understand the types of information we collect as you use our application.
The data to be collected for MoTiV data collection via Woorti app cover mobility-related data and activity/behavioural data. Sensitive data, as defined in Article 9 of the General Data Protection Regulation (GDPR)1, as well as data concerning income are excluded from the data collection. The data processed based on this purpose will be used for research purposes only. Woorti app will link all of your information with your account and username. Data requiring user input at the start of data collection (i.e. user profile creation):

 • Socio-demographic information;
 • Travel attitudes and preferences;
 • Email contact information.

Mobility-related data collected automatically (may be corrected and validated with user input):

 • Geographical information (e.g., user location, route tracking);
 • Travel time and distance;
 • Travel mode.

Activity-related data requiring user input:

 • Trip purpose;
 • Journey planner queries;
 • Travel experience metrics (e.g. mood, perceived value of time);
 • Activities carried out while on the move, including transfer locations;
 • User satisfaction with mobility services and infrastructure.

SECURITY AND STORAGE OF YOUR DATA
We are doing our best to protect your personal data and privacy. For this reason, access to personal data is allowed only for selected personnel of project partners. Personal data processed for purposes relevant only for selected partner (e.g. competition within one country, communication with selected project partner, etc.) will always be processed only by that partner which collected your data. Access limitation will apply in any case. Your data collected by data collection via Woorti app will be stored in the encrypted database of project partner INESC ID, located in Portugal (EU Member country). Only the MoTiV research team will have access to this data. Even among project partners, limitation of access will be applied to allow access to data to researchers dealing with data analysis tasks. All other personnel will have access only to pseudonymised data (i.e. that will prevent direct identification of participants).

At the end of the MoTiV project in April 2020, the collected data will be anonymised and used for preparing and publishing an Open Dataset of mobility/behavioural data in which individual participant identification will not be possible. The MoTiV dataset may also be used for producing scientific publications, reports and for dissemination activities.

In any case, your data will neither be shared nor sold to third parties. The sole purpose of storing your data is for carrying out the research envisaged in the MoTiV project. Furthermore, your data will not be shared with countries outside the European Union (except for Switzerland that is associated through Horizon 2020, and is providing adequate personal data protection according the EC decision2). We only process your personal data for as long as necessary to serve the respective purpose of processing. In addition, we are subject to various storage and documentation obligations, including those arising from European Commission and Innovation and Networks Executive Agency related to Horizon 2020 rules and procedures. These obligations can apply for up to 5 years after the project has been finished.

CONTROLLING YOUR PERSONAL INFORMATION
You can always review and update your personal profile information (e.g. user nickname, app
language) in the Profile and Settings section of the app. If you find that the information associated with your account is not accurate, complete or updated, then you should make all necessary changes to correct it. Furthermore, the app provides an overview of your trips and collected information on the related travel experience.
Privacy control can be performed as well through device-level settings: your device may have controls that determine what information we collect. For instance, Woorti app requires location setting activated to recognise users’ location. In case you deactivate it, Woorti app will not be able to track your mobility and collect you travel data.
If you would like us to delete your account, please use the “Delete Account” function available under the Woorti app Profile and Settings or contact us directly by email. On receiving such a request, we aim to initiate the account deletion process immediately. Once we receive your request, your data will no longer be collected. We then begin a process designed to safely and completely delete the data from our storage systems, which will be completed within a reasonable time.

YOUR RIGHTS
Participation in the data collection via Woorti app is always voluntary. You have the right to withdraw your consent and participation at any time according to GDPR Article 6(1) without any consequences. Participation can be withdrawn by sending an email request to INESC ID Ethics and Data Protection Manager, keeping in copy the national Ethics and Data Protection Manager. In such case, the collected data will not be used for MoTiV and will be erased, unless you agree that your personal data can be used for the project after being thoroughly anonymised. Furthermore, you have the right to access, to rectify, to erase, to restrict the processing, the right to data portability and the right to object, as granted in GDPR Articles 15 -22. In practice, these are implemented through an email request to the INESC ID Ethics and Data Protection Manager, keeping in copy the national Ethics and Data Protection Manager to be assisted, in case of need, on how to exercise your rights according to Article 57(e) GDPR.
Users are also legally entitled to lodge a complaint with a supervisory authority (Article 77 GDPR). The supervisory authority responsible for controller is Office for personal data protection of the Slovak republic, and can be contacted by post at Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovak Republic, or by email statny.dozor@pdp.gov.sk or by telephone at +421 (2) 32 313 220.

If you have any questions or would like to raise an issue, please contact the Ethics and Data Protection Manager in your country, the Ethical Advisor or the Data Protection Officer. Their contact details can be found on the MoTiV website or at the end of this document.


DATA BREACH
In case of a data breach, a procedure will be started to evaluate and solve any security incident,
including the assessment of risks of such incident to your rights and freedoms. Any security incidents that may cause a high risk to your rights and freedoms will be reported to the Data Protection Officer.
He/she will undertake all steps necessary to minimise negative consequences. You will promptly
receive a notification by email about the nature of the data breach, the information lost and the actions taken.

SUPERVISION
The MoTiV project has appointed a Data Protection Officer and an independent Ethical Advisor for the Project. Due to the data collection taking place across European countries, each partner and Linked Third Party has appointed an Ethics and Data Protection Manager to ensure your rights and to monitor and solve any potential ethical issues. The Ethics and Data Protection Manager in your country will gladly answer all your questions, in your language, on data protection and ethics related to the MoTiV project.

 

1) Personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person’s sex life or sexual orientation.

2) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protectionpersonal-data-non-eu-countries_en