Personvernserklæring

SKJEMA OM INFORMERT SAMTYKKE

Dette skjemaet om informert samtykke forklarer målet med datainnsamlingen, hvordan dine personlige data vil bli behandlet, og definerer dine rettigheter.

FORMÅL MED PERSONLIG DATABEHANDLING
For å nå hovedmålet med MoTiV-prosjektet, må konsortiumet samle relevante data fra
reisende for å analysere verdien av reisetiden til hvert individ, utover den økonomiske
dimensjonen (tid og kostnadsbesparelser) i lys av de sentrale faktorene som påvirker
reisebeslutninger (dvs. motivasjon, preferanser og oppførsel knyttet til det bredere konseptet om individuell velvære).

HVILKE DATA SAMLES INN
Dataene som blir registrert omfatter data knyttet til bevegelse og aktivitet / atferdsdata. Data som krever brukertilgang ved starten av datainnsamling (dvs. opprettelse av brukerprofil):

 • Sosiodemografisk informasjon;
 • Reiseholdninger og -vaner;
 • E-post-kontaktinformasjon.

Mobilitetsrelaterte data samlet inn automatisk (kan korrigeres og valideres med av brukeren):

 • Geografisk informasjon (for eksempel brukerlokasjon, rutesporing);
 • Reisetid og avstand;
 • Reisemåte.

Aktivitetsrelaterte data som krever at brukeren oppgir data:

 • Formål med reisen;
 • Spørsmål om reiseplanlegger;
 • Reiseopplevelsesmålinger (for eksempel humør, oppfattet verdi av tid);
 • Aktiviteter utført under transport, inkludert bytte til andre transportformer;
 • Brukertilfredshet med transporttjenester og infrastruktur.

BEARBEIDING OG LAGRING AV DATAENE DINE
Dine data vil bli lagret i den krypterte databasen til prosjektpartner INESC ID, som ligger i Portugal (EU-land). Bare MoTiVs forskningsgruppe har tilgang til disse dataene. Selv blant prosjektpartnere vil begrenset datatilgang bare kunne benyttes av det personell som tilgangen til data er absolutt nødvendig for. Alt annet personell vil bare ha tilgang til pseudonymiserte data (dvs. identifisering av deltakere vil ikke være mulig). Etter prosessering, ved slutten av prosjektet, april 2020, vil dine personopplysninger bli anonymisert, og kun data som ikke kan brukes til identifikasjon av deltaker vil bli brukt og publisert i det åpne datasettet for transport- og atferdsdata. Anonymiserte, behandlede data kan bli lagret etter prosjektet, da de vil bli en del av det åpne datasettet og ulike publikasjoner og andre aktiviteter for å spre hva
vi har lært fra forskningsprosjektet.

Dine data vil ikke bli sendt / solgt til tredjepart. Det eneste formålet med lagring av data er til forskning. Dine data vil ikke bli sendt til land utenfor EU (unntatt Sveits som er tilknyttet Horizon 2020, og gir tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i henhold til vedtaket i Europakommisjon).

DINE RETTIGHETER
Deltakelse i datainnsamlingen er alltid frivillig. Du har rett til å trekke ditt samtykke og
deltakelse til enhver tid, i henhold til GDPR artikkel 6(1) og artikkel 9(2) uten noen
konsekvenser. Deltakelse kan bli trukket tilbake ved å sende en e-postforespørsel til INESC ID Ethics og Data Protection Manager, med kopi til den nasjonale administratoren for etikkog databeskyttelse. I så fall vil de innsamlede dataene ikke bli brukt til MoTiV og vil bli slettet, med mindre du er enig i at dine personlige data kan brukes til prosjektet etter å ha blitt grundig anonymisert. En slik prosedyre er beskrevet i personvernreglene for MoTiV appen.

Videre har du rett til å få tilgang til, rette opp, slette, begrense behandlingen, retten til å overføre dataene og rett til å protestere, slik det er gitt i GDPR artikkel 15 -22. I praksis blir disse implementert via en e-postforespørsel til INESC ID Ethics and Data Protection Manager, med kopi til den nasjonale administratoren for etikk- og databeskyttelse som kan bistått, ved behov, om hvordan du utøve dine rettigheter i henhold til artikkel 57 ( e) GDPR.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å løse et problem, kan du kontakte den nasjonale
administratoren for etikk- og databeskyttelse i ditt land, eller prosjektets Ethical Advisor eller Data Protection Officer. Deres kontaktinformasjon finnes på MoTiV-nettstedet, i Woortiappen og i delen nedenfor.

TILSYN
MoTiV-prosjektet har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig (Data Protection Officer) og en uavhengig etisk rådgiver (Ethical Advisor) for prosjektet. Siden datainnsamlingen foregår på tvers av europeiske land har hver partner og tilknyttet tredjepart utnevnt en etikk- og databeskyttelsesansvarlig for å sikre dine rettigheter og overvåke og løse eventuelle etiske problemer. Etikk- og databeskyttelsesadministratoren i ditt
land vil raskt svare på alle dine spørsmål, på ditt språk, om databeskyttelse og etikk knyttet til MoTiV-prosjektet. Kontaktinformasjon finner du i Woortis personvernpolicy.

SIKKERHETSBRUDD
Ved brudd på datasikkerheten er det inngått en prosedyre for å evaluere og løse eventuelle sikkerhetsrelaterte hendelser, inkludert vurdering av risikoen for at slike hendelser går ut over dine rettigheter og friheter. Eventuelle hendelser som kan medføre høy risiko for dine rettigheter og friheter, vil bli rapportert til databeskyttelsesansvarlig. Hen vil gjennomføre alle nødvendige skritt for å minimere negative konsekvenser. Du vil øyeblikkelig motta varsel om typen databrudd, informasjonen som er tapt og handlingene som er utført.

BRUK AV BRUKERNES DATA
Dataene som genereres i denne datainnsamlingen, vil kun bli brukt til MoTiV-relaterte
aktiviteter. Dette omfatter behandling for forskningsformål og formidlingsaktiviteter (for eksempel samtaler og presentasjoner på workshops / konferanser, vitenskapelige
publikasjoner, tekniske eller politiske rapporter). Dine data vil under ingen omstendigheter bli solgt til noen tredjepart. Datasettet vil under ingen omstendigheter bli fusjonert eller kryssreferert med andre datasett (for eksempel Facebook, Instagram).

FORMIDLING AV RESULTATER
Dataene som genereres gjennom denne datainnsamlingen vil kun bli brukt til
forskningsformål. Alle publiserte data (inkludert det åpne datasettet for videre
forskningsaktiviteter, publikasjoner og annet formidlingsmateriale) vil bli grundig
anonymisert for å respektere ditt privatliv.

Ved å godkjenne dette skjemaet om informert samtykke, erklærer jeg at jeg forstår
betingelsene og reglene og frivillig samtykker til å være deltaker i MoTiV datainnsamlingen. Denne informasjonen er nærmere beskrevet i Woortis personvernpolicy.

Woorti Privacy Policy

MoTiV is a research project within Horizon 2020 Programme. It is governed by consortium of private companies, NGO and research institutions from several European countries. The Project is coordinated by the University of Žilina, with registered seat at Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia; Company ID: 00397 563 (hereinafter "UNIZA"). Other partners are: CoReorient OY, Finland; European Cyclists’ Federation ASBL, Belgium; Fundació Eurecat, Spain; INESC ID – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Denvolvimento em Lisboa, Portugal; routeRANK SA, Switzerland; TIS PT – Consultores em Transportes, Inovação e Sistemas, SA, Portugal (hereinafter "we" or “controller”).

We take the protection of your personal information very seriously and adhere strictly to the rules set down by data protection legislation. The following statement provides an overview of how we ensure this protection and explains which types of data we collect for which purposes, how we handle your data and your rights – information according to Articles 13, 14 and 21 of the General Data Protection Regulation (GDPR).

DESCRIPTION OF THE PROJECT
The main goal of the MoTiV project, running from November 2017 to April 2020, is to address the emerging topic of exploring the dynamics of individual preferences, behaviours and lifestyles that influence time use in mobility contexts. At a conceptual level, the project introduces a new definition and methodology for the estimation of the Value of Travel Time (VTT). The conceptual framework will be validated through a European-wide data collection campaign in at least ten (10) European countries; engaging a minimum of 5,000 participants; for at least two (2) weeks; in different urban contexts (urban, sub-urban and rural) and across all transport modes. The data about travellers’ mobility behaviour will be collected through the Woorti smartphone app. Such data will provide an insight into the changing perception and experience on the value of travel time. The Woorti app will enable travellers to easily track, understand, and re-evaluate their travel experience, helping them make best use of their own time in line with their personal preferences and lifestyle. The European-wide behavioural and mobility dataset will be made public to stimulate further research in this area and to start planning transport from the perspective of travellers’ needs and preferences.

PROCESSING OF PERSONAL DATA
We process your personal data for various purposes in line with the relevant data protection laws, in particular the GDPR and the national laws of project partners. We will process your data only after your explicit consent to these specific purposes:

 • To perform data collection via Woorti app to achieve the research goal described above;
 • To organise as part of the data collection campaign, competitions, lotteries, games and
  similar incentive-oriented activities for users that participate in the campaign.

Users willing to contribute to the research, but not interested in taking part to incentive-oriented activities that are part of the campaign, can opt out of these either through the Woorti app or by notifying by email the local Ethics and Data Protection Manager.

The data processed based on these purposes will be used for MoTiV-related activities only. Your data will under no circumstances be disclosed or sold to any third party except processors carefully chosen and bind by contractual obligations to process personal data on behalf of controller and in compliance of GDPR.

TYPE OF THE DATA COLLECTED
We want you to understand the types of information we collect as you use our application.
The data to be collected for MoTiV data collection via Woorti app cover mobility-related data and
activity/behavioural data. Sensitive data, as defined in Article 9 of the General Data Protection
Regulation (GDPR)1, as well as data concerning income are excluded from the data collection. The data processed based on this purpose will be used for research purposes only. Woorti app will link all of your information with your account and username. Data requiring user input at the start of data collection (i.e. user profile creation):

 • Socio-demographic information;
 • Travel attitudes and preferences;
 • Email contact information.

Mobility-related data collected automatically (may be corrected and validated with user input):

 • Geographical information (e.g., user location, route tracking);
 • Travel time and distance;
 • Travel mode.

Activity-related data requiring user input:

 • Trip purpose;
 • Journey planner queries;
 • Travel experience metrics (e.g. mood, perceived value of time);
 • Activities carried out while on the move, including transfer locations;
 • User satisfaction with mobility services and infrastructure.

SECURITY AND STORAGE OF YOUR DATA
We are doing our best to protect your personal data and privacy. For this reason, access to personal data is allowed only for selected personnel of project partners. Personal data processed for purposes relevant only for selected partner (e.g. competition within one country, communication with selected project partner, etc.) will always be processed only by that partner which collected your data. Access limitation will apply in any case. Your data collected by data collection via Woorti app will be stored in the encrypted database of project partner INESC ID, located in Portugal (EU Member country). Only the MoTiV research team will have access to this data. Even among project partners, limitation of access will be applied to allow access to data to researchers dealing with data analysis tasks. All other personnel will have access only to pseudonymised data (i.e. that will prevent direct identification of participants).

At the end of the MoTiV project in April 2020, the collected data will be anonymised and used for preparing and publishing an Open Dataset of mobility/behavioural data in which individual participant identification will not be possible. The MoTiV dataset may also be used for producing scientific publications, reports and for dissemination activities.

In any case, your data will neither be shared nor sold to third parties. The sole purpose of storing your data is for carrying out the research envisaged in the MoTiV project. Furthermore, your data will not be shared with countries outside the European Union (except for Switzerland that is associated through Horizon 2020, and is providing adequate personal data protection according the EC decision2). We only process your personal data for as long as necessary to serve the respective purpose of processing. In addition, we are subject to various storage and documentation obligations, including those arising from European Commission and Innovation and Networks Executive Agency related to Horizon 2020 rules and procedures. These obligations can apply for up to 5 years after the project has been finished.

CONTROLLING YOUR PERSONAL INFORMATION
You can always review and update your personal profile information (e.g. user nickname, app
language) in the Profile and Settings section of the app. If you find that the information associated with your account is not accurate, complete or updated, then you should make all necessary changes to correct it. Furthermore, the app provides an overview of your trips and collected information on the related travel experience.
Privacy control can be performed as well through device-level settings: your device may have controls that determine what information we collect. For instance, Woorti app requires location setting activated to recognise users’ location. In case you deactivate it, Woorti app will not be able to track your mobility and collect you travel data.
If you would like us to delete your account, please use the “Delete Account” function available under the Woorti app Profile and Settings or contact us directly by email. On receiving such a request, we aim to initiate the account deletion process immediately. Once we receive your request, your data will no longer be collected. We then begin a process designed to safely and completely delete the data from our storage systems, which will be completed within a reasonable time.

YOUR RIGHTS
Participation in the data collection via Woorti app is always voluntary. You have the right to withdraw your consent and participation at any time according to GDPR Article 6(1) without any consequences. Participation can be withdrawn by sending an email request to INESC ID Ethics and Data Protection Manager, keeping in copy the national Ethics and Data Protection Manager. In such case, the collected data will not be used for MoTiV and will be erased, unless you agree that your personal data can be used for the project after being thoroughly anonymised. Furthermore, you have the right to access, to rectify, to erase, to restrict the processing, the right to data portability and the right to object, as granted in GDPR Articles 15 -22. In practice, these are implemented through an email request to the INESC ID Ethics and Data Protection Manager, keeping in copy the national Ethics and Data Protection Manager to be assisted, in case of need, on how to exercise your rights according to Article 57(e) GDPR.
Users are also legally entitled to lodge a complaint with a supervisory authority (Article 77 GDPR). The supervisory authority responsible for controller is Office for personal data protection of the Slovak republic, and can be contacted by post at Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovak Republic, or by email statny.dozor@pdp.gov.sk or by telephone at +421 (2) 32 313 220.

If you have any questions or would like to raise an issue, please contact the Ethics and Data Protection Manager in your country, the Ethical Advisor or the Data Protection Officer. Their contact details can be found on the MoTiV website or at the end of this document.


DATA BREACH
In case of a data breach, a procedure will be started to evaluate and solve any security incident,
including the assessment of risks of such incident to your rights and freedoms. Any security incidents that may cause a high risk to your rights and freedoms will be reported to the Data Protection Officer.
He/she will undertake all steps necessary to minimise negative consequences. You will promptly
receive a notification by email about the nature of the data breach, the information lost and the actions taken.

SUPERVISION
The MoTiV project has appointed a Data Protection Officer and an independent Ethical Advisor for the Project. Due to the data collection taking place across European countries, each partner and Linked Third Party has appointed an Ethics and Data Protection Manager to ensure your rights and to monitor and solve any potential ethical issues. The Ethics and Data Protection Manager in your country will gladly answer all your questions, in your language, on data protection and ethics related to the MoTiV project.

 

1) Personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person’s sex life or sexual orientation.

2) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protectionpersonal-data-non-eu-countries_en